background
logotype

Değerli Aileler,

Derneğimiz Linzgau Ҫocuk ve Gençlik Yetiștirme Yurdu (Linzgau Kinder –und Jugendheim e.V.) çocuklara ve gençlere sunduğu pedagojik programɪ ile tanɪnɪr.

  • Okul içinde destek
  • Okul saatleri dɪșɪnda ve öğleden sonra odaklɪ destek
  • Ev grubu  içinde  gelișim ve eğitim desteği

Sizlere sunduğumuz bu yardɪm ve destek programɪmdan faydalanmak için  Gençlik Dairesi (Jugendamt) aracɪlɪğɪ ile bize bașvuruda bulunabilirsiniz.


Okul içinde destek

Ҫocuğunuzun sosyal becerilerinin  ve ruhsal sağlɪğɪnɪn önemsendiği  eğitim ve öğretim desteğine ihtiyacɪ olabilir. Bunu sağlɪyabilmek için kendi bünyemizde hizmet veren okulumuzda, uzman pedagojik ekibimiz sosyal değerlerin yașandɪğɪ zevkli bir ortam içinde çocugunuza gerekli ilgiyi göstererek gelișiminde destek olur.

Ҫocuğunuz küçük gruplar içinde sabir ve itina ile dengeli davranɪș ve problemleri uygun șekilde çözebilme konusunda yetiștirilir ve bașarɪlɪ bir süreçden  sonra tekrar eski okuluna geri döner.

Bu konu ile ilgili daha detaylɪ bilgi edinebilmek için „Janusz-Korczak-Schule“ Internet sayfamɪzɪ ziyaret edebilirsiniz.


Okul saatleri içinde veya öğleden sonra odaklɪ destek

Ҫocuğunuz okulda bașarɪlɪ değilse, davranɪșlarɪnda dengesizlikler söz konusu ise, öğretmenleri ile birlikte okul süreci içinde ek desteğe ve yönlendirmeye gerek duyuyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda, uzman personelimiz „okulda eșlik ve entegrasyon programɪ“ çerçevesinde çocuğunuz için en uygun yardɪm programɪnɪ olușturur ve uygulanmasɪnɪ sağlar. Cocuğunuzun sɪnɪf içinde ve derslerinde daha bașarɪlɪ olabilmesi için bire bir destek  sağlar.

Ҫocuğunuz aile içinde zorluklarla karșɪlașɪyor, günlük yașam içinde kurallara ayak uydurmakda zorluklar yașɪyor, belkide yașɪtlarɪyla anlașmakda zorluk çekiyor, arkadaș edinemiyor,  yada boș zamanɪnɪ nasɪl daha faydalɪ bir șekilde değerlendirebileceğini bilemiyor olabilir. Uzman ekibimiz grup çalɪșmalarɪ çerçevesinde diğer çocuklarla ve insanlarla birlikte yașamanɪn ve öğrenmenin kurallarɪnɪ öğretir ve yașama aktarɪlmasɪnɪ sağlar.

Aynɪ zamanda sizi Anne ve Baba olarak desteklemek ve bu rolünüzde güçlendirmek istiyoruz. Eğitim ile ilgili konularda sizinle fikir alɪș verișinde bulunmak, sizi eğitim konusunda  bilgilendirebilmek en büyük arzumuz.

Bu konu ile ilgili daha detaylɪ bilgi edinebilmek için „ambulante Hilfen“ Internet sayfamɪzɪ ziyaret edebilirsiniz.


Ev grubu içinde eğitim ve gelișim desteği

Evlerimizde çocuklar veya gençler yaklașɪk 8 kișilik gruplar halinde geçici bir süre için aile dɪșɪnda bir uzman pedagog ekib tarafɪndan destek alɪrlar. Bu süreç içinde okullarɪnda yada derneğimizin okulunda eğitimlerine devam ederler.

Evlerimizde bakɪmɪnɪ üstlendiğimiz gençler ve çocuklar hafte sonu tatillerinde Gençlik Dairesi ve Velileri ile birlikte ihtiyaca göre kararlaștɪrdɪğɪmɪz șekilde eve gidebilirler. Bu düzenlemelerin faydalɪ olup olmadɪğɪ sürekli incelenir ve gerektiğinde değistirilir.

Pedagojik programɪmɪz her zaman çocuğunuz için en faydalɪ yardɪmɪ ve desteği sunabilmeyi amaçlar. Bunu ancak sizinle, aileleri ve velileri ile birlikte el ele vererek gerçekleștirebiliriz.

Sizinle birlikte çocuğunuzun tekrar evine ve ailesine dönmesini sağlayabiliriz. Gençler için ise, yine sizinle birlikte, onlarɪn kendi ayaklarɪ üzerinde durabilecekleri bir yașama atɪlabilmeleri için gerekli desteği vermek isteriz.

Bu konu ile igili daha detaylɪ bilgi edinebilmek için „Stationäre Hilfen“ internet sayfamɪzɪ ziyaret edebilirsiniz.

2017  Linzgau - Kinder und Jugendheim e.V   Impressum